Skåne är geografiskt yttersta gränsen och anslagsgivning ska prioriteras utifrån i första hand lokalt intresse enligt stiftelsens prioriterade kommuner som är:
Bjuv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Vellinge och Trelleborg.

Vi finansierar även projekt som är av regional karaktär och då genomförs i flertalet av våra prioriterade kommuner.

Vision anslagsgivning
Anslagsgivningen ska skapa långsiktig samhällsförbättring, vara utvecklande för individer och för samhället samt verka för ett hållbart samhälle.
 
Skapa långsiktig samhällsförbättring

 • Stödja verksamheter som har ett långsiktigt perspektiv eller genomförs av aktör som har långsiktig lokal närvaro hellre än enstaka händelser/event
 • Stärka verksamheter som har en hög aktivitetsnivå/engagerar många
 • Stiftelsen och Swedbank ska kunna stå bakom engagemanget värderingsmässigt
 • Verksamhet som beviljas anslag ska synliggöra Swedbank och Stiftelsen som möjliggörare
 • Swedbank ska erbjudas möjlighet att engagera sig i samband med projekten exempelvis genom relationsbyggande och/eller genomföra aktiviteter
 • Anslaget är inte generell sponsring, vi stödjer en klart avgränsad verksamhet
 • Stabil värderingsgrund, inkluderande och fri från all typ av diskriminering
 • Verksamheten kan fortsätta utvecklas efter vår finansiering tar slut
 • Skapa utveckling och engagemang lokalt samt leda till utveckling av den egna verksamheten och nya samarbeten
 • Gärna kunna kopplas till något delmål av de globala hållbarhetsmålen

Praxis avseende anslag
Stiftelsen eftersträvar en jämn fördelning mellan kategorierna: kultur, idrott, utbildning, näringsliv och forskning, fördelat över stiftelsens hela verksamhetsområde och år. Bidrag lämnas som regel ej till:

 • Enskild person
 • Företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • Sociala och välgörande ändamål, vård, hjälpinsatser eller för anhörigstöd/assistenter/medföljande eller som medför att mottagaren är/blir bidragsberoende
 • Bidrag till organisation med social eller välgörande inriktning, undantag om sådan organisation är genomförare av specifikt projekt inom stiftelsens kategorier
 • Stiftelsen är inte sekundär givare, dvs ej till andra givarorganisationer för att ge vidare i eget namn
 • Resor medges ej, men en mindre del av projektkostnaderna kan medges täcka resekostnader för genomförande av projektet 
 • Ändamål som normalt skattefinansieras
 • Studier eller utbildning för enskild person oavsett nivå eller område
 • Partipolitiska eller religiösa organisationer/verksamheter
 • Sponsring av enskilda personer inom någon av våra kategorier idrott, kultur, utbildning, näringsliv eller forskning.
 • Sponsring/anslag där ekonomiskt bidrag söks utan någon form av projektbeskrivning, budget eller återrapportering av klart avgränsad verksamhet dit vårt stöd riktats
 • Byggnationer, nybyggnad/ombyggnad, renovering, inventarier
 • Löpande drift
 • Bokutgivning, skiv- eller filmproduktion
 • Jubileer

I uppräkningen ovan kan finnas gränsfall där i vissa fall anslag kan beviljas om det är initiativ eller verksamhet som ryms inom något av de områden som stiftelsen prioriterar.