Hoppa till textinnehållet

Sparbanksstiftelsen Skåne

Eklöv

Sparbanksstiftelsen Skåne stiftades 1991. Sedan dess har stiftelsen arbetat med ägarfrågor kopplat till sitt ägande i den bank som idag är Swedbank. 

Utöver detta arbetar stiftelsen aktivt med samhällsutveckling och har sedan stiftandet möjliggjort utveckling för hundratals olika projekt och verksamheter. Detta genom stort engagemang från styrelse, förtroenderåd och VD. Detta arbete sker i kombination med nätverkande, lokala aktiviteter och genom anslagsgivning. Att engagera sig, dela med sig och inspirera är viktigt för att ständigt kunna medverka till en hållbar och långsiktig utveckling i Skåne.

Vår historia

Samtliga Sparbanksstiftelser har sina har sina rötter i sparbanksrörelsen och bildades, som ett lagbundet krav, när de elva största sparbankerna i början av 1990-talet ombildades till bankaktiebolag.

Vårt gemensamma ändamål, att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Swedbank verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september 1991 efter beslut av huvudmännen i Sparbanken Skåne.

Bankens börsintroduktion av mitten av 90-talet reducerade sparbanksstiftelsernas ägarandel till ca 20% och den ägarandelen förblev i princip oförändrad fram till 2008. Under den perioden bytte banken firmanamn till först FöreningsSparbanken efter fusion 1997 med Föreningsbanken, och därefter 2006 till Swedbank.

Under den finansiella krisen 2008-2009 deltog sparbanksstiftelserna kraftfullt i den nyemission som Swedbank genomförde för att stärka sin balansräkning. Deltagandet fick till stora delar lånefinansieras och detta i kombination med snabbt fallande börskurser ledde fram till att en betydande del av Sparbanksstiftelsernas aktier togs i anspråk av kreditgivarna. Härefter uppgår Sparbanksstiftelsernas ägarandel i Swedbank till ca 3,5%. Tillsammans med de övriga 11 stiftelser med Swedbankägande samt fristående sparbankerna och dess ägarstiftelser är Sparbanksstiftelsen Skåne en aktiv ägare till Swedbank och samverkan i frågor som rör ägande, lärande och kommunikation. 

Sparbanksstiftelsen Skåne har även avsatt kapital för bildandet av Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse samt till Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse. Sparbanksstiftelsen Skånes Rikskapitalstiftelse har till ändamål att genom investering i högriskprojekt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Skåne. Sparbankernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder eller till barn som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse. Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien.